News and Updates

INSTRUCTIONS RELATED TO THE EXAM CONDUCTED BY
DRB, RAMANATHAPURAM ON 21.11.2020 & 22.11.2020
v Right answer has been Red round marked (O) in the respective choices for each question in the specimen question booklet
    [A series] hosted herewith.
v Regardless of the Code in the Question Booklet given to the candidates during the examination, they can challenge the answer keys
      only as per the question number given in the Specimen Question Booklet hosted on the drbramnad.net website.
v All the objections / views received with evidence will be placed before the Expert Committee for finalization of the answer keys.
v Representations, challenging the tentative answer keys / expressing views shall be submitted in ONLINE MODE only through                  jrrmd.rcs@gmail.com within seven days.
v Representations received by POST will receive NO attention.
v Representations made online after 5.45 P.M. on 04.12.2020 will also receive NO attention.
EXAM DATE ANNAOUNCED FOR ADV.NO 2/2020 AND 3/2020.
 
és«gu v© 2/2020
                                    br‹id T£Lw΢ r§f§fë‹ gÂths® f£L¥gh£oš brašgL« Ïuhkehjòu« kht£l k¤Âa T£LwÎ t§»æš fhèahf cŸs 41 cjéahs® gjéfS¡Fça neuo ãakd¤Â‰fhd vG¤J nj®Î 21.11.2020 m‹W K‰gfš 10.00 kâ Kjš  Égfš 1.00  tiu Ïuhkehjòu« kht£l  MŸ nr®¥ò ãiya¤jhš Ïuhkehjòu« jiyikæl¤Âš el¤j¥gL«.  Ï¥gjéfS¡fhf é©z¥Ã¤jt®fëš jFÂahd é©z¥gjhu®fŸ nk‰fhQ« nj®é‰fhd EiH΢ Ó£oid (Hall Ticket) 09.11.2020 Kjš  Ïuhkehjòu« kht£l MŸnr®¥ò ãiya¤Â‹ Ïizajs¤Â‹tê http://www.drbramnad.net gÂéw¡f« brŒJ bfhŸsyh« vd m¿ÎW¤j¥gL»wJ.
és«gu v© 3/2020
                                   br‹id T£Lw΢ r§f§fë‹ gÂths® f£L¥gh£oš brašgL« Ïuhkehjòu« kht£l¤Âš  T£LwÎ ãWtd§fëš fhèahf cŸs 41 cjéahs® gjéfS¡Fça neuo ãakd¤Â‰fhd vG¤J nj®Î 22.11.2020 m‹W K‰gfš 10.00 kâ Kjš  Égfš 1.00  tiu Ïuhkehjòu« kht£l  MŸ nr®¥ò ãiya¤jhš Ïuhkehjòu« jiyikæl¤Âš el¤j¥gL«.  Ï¥gjéfS¡fhf é©z¥Ã¤jt®fëš jFÂahd é©z¥gjhu®fŸ nk‰fhQ« nj®é‰fhd EiH΢ Ó£oid (Hall Ticket) 09.11.2020 Kjš  Ïuhkehjòu« kht£l MŸnr®¥ò ãiya¤Â‹ Ïizajs¤Â‹tê http://www.drbramnad.net gÂéw¡f« brŒJ bfhŸsyh« vd m¿ÎW¤j¥gL»wJ.
LAST DATE OF ONLINE APPLICATION FOR 2/2020 AND 3/2020 IS EXTENDED UPTO 30.04.2020
DRB EXAM ON 23.11.2019 AND 24.11.2019 ARE POSTPONED AS PER THE HONOURABLE HIGH COURT DIRECTIONS. DATES WILL BE INFORMED LATER.
HALL TICKET PUBLISHED FOR ADV NO.1/2019 AND 2/2019

No More Data